KVKK Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Villanovan (“Şirket” veya “Şirketimiz”), dahil olduğu her türlü süreçte, bireylerin kişisel verilerini koruma hususunda azami dikkat göstermektedir. Bu bilinçle, Şirket ile bir şekilde iletişim veya ilişki kurmuş her bireyin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun şekilde işlenmekte ve korunmaktadır. “Veri Sorumlusu” olarak Şirket, ilgili kişilerin kişisel verilerini, kanunun öngördüğü ve aşağıda açıklandığı şekliyle kanuna tam bir uyum içerisinde işlemekte ve muhafaza etmektedir.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirketimiz aşağıda açıklanacağı üzere, faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla Şirketin idari birimleri vasıtasıyla, kişisel verileri hukuka uygun bir şekilde işlemektedir. Şirketin birimlerince işlenmiş olan her türlü kişisel verinin sorumlusu, “Mokan Grup” tüzel kişiliğidir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerince kuruluş ve ticari amacına yönelik faaliyet gösterirken Şirket; mevzuat, işin doğası, adet ve teamüller gereği, faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmek amacıyla kişisel verileri işlemektedir. Başta ticari ve reklam faaliyetleri olmak üzere Şirket’in faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, bu faaliyetlerin takibinin yapılması, kanunen elde edilmesi gereken verilerin toplanması ve söz konusu verilerin faaliyetlere uygun bir şekilde kullanılması amacıyla Şirketin idari birimleri, ticari iş birliğinde bulunduğu kişi ve firmaların, çalışanlarının, çalışan adaylarının, ziyaretçilerin kişisel verilerini KVKK’nın 5 ve 6. maddelerine uygun bir şekilde işlemektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinin temel amacı, ilgili kişilerin Şirketin sunduğu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanabilmesi, Şirket’in strateji ve hedeflerinin belirlenebilmesi ve uygulanması, Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi ve en nihayetinde Şirket ile ilişiği olan bireylerin haklarının hukuka uygun bir şekilde korunmasının sağlanmasıdır.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel veriler, ilgili kişilerin, Şirket’in sunduğu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanabilmesi, Şirket’in strateji ve hedeflerinin belirlenebilmesi ve uygulanması, Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi ve en nihayetinde Şirket ile ilişiği olan bireylerin haklarının hukuka uygun bir şekilde korunması amacıyla Şirket’in iş ortaklarına, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda Şirket’in sunduğu hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirket’in sözleşme, yasa ve teamülden doğan sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda hukuka uygun bir şekilde edinilir. Bu hukuki sebep ve hukuka uygun amaçla toplanan kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma Metni”nin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanunun ilgili hükmüne göre herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, herkesin, haklarına ilişkin taleplerini, kanunun öngördüğü aşağıda belirtilen yollarla Şirkete iletmesi durumunda, KVKK’nın 13’üncü maddesine göre Şirket, kanunda ve yukarıda belirtilen doğrudaki talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel veri sahibi, KVKK’da düzenlenen ve işbu metinde gösterilen ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirkete iletebilecektir.

İlgili kişisel veri sahibi, yukarıda belirtilen kanuni hak ve taleplerini yazılı olarak “Niyazi Mahallesi Şehit Ahmet Gürbüz Sokak Kılıç Apartmanı No:20 Kat:2 Daire:3 Battalgazi Malatya” adresine elden, iadeli taahhütlü posta, noter kanalıyla veya info@villanovan.com.tr e-posta adreslerine “güvenli elektronik imzalı” olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen diğer yollarla tarafımıza gönderebilir.